Zezwolenia

Wprawdzie suplementy diety nie są zaliczane do leków, jednak ze względu na swoje przeznaczenie podlegają szczególnej kontroli. Produkcja i handel suplementami diety są niemożliwe bez odpowiednich zezwoleń.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami suplementy diety zaliczane są do żywności. Oznacza to, że produkcja i sprzedaż tego typu produktów wymagają uzyskania zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która kontroluje, czy przedsiębiorstwo zapewnia odpowiednie warunki do realizacji takiej działalności. Wprowadzenie na rynek nowego suplementu jest możliwe po uzyskaniu zezwolenia, którego wydanie uzależnia się między innymi od prawidłowego oznakowania produktu. Oznakowanie nie może wprowadzać w błąd w kwestii składu, właściwości oraz trwałości suplementu. Ważne jest to, aby napisy znajdujące się na opakowaniu były widoczne i zrozumiałe dla konsumenta. Co więcej, producenci i sprzedawcy są zobowiązany do wdrożenia oraz utrzymywania procedury opartej na zasadach systemu  Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP). Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z zakazem prowadzenia działalności w zakresie produkcji oraz handlu suplementami diety. Przyczyną niedopuszczenia suplementu do sprzedaży może być także przypisanie mu leczniczych właściwości, czego zakazują obowiązujące w Polsce przepisy.

Należy pamiętać o tym, że suplementy diety sprowadzane zza granicy mogą być dopuszczone do sprzedaży w Polsce jedynie wtedy, gdy spełniają wszystkie wymogi obowiązujące w naszym państwie.